Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Satoshi Nakamoto chính là người nắm giữ đồng Bitcoin đầu tiên. Sự giàu có về mặt lý thuyết của người