Tin Tức, Tin Tức Bitcoin

Nhà phát triển Bitcoin Core Matt Corallo đã xuất bản một dự thảo Đề xuất Cải tiến Bitcoin (BIP) nhằm