Tin Tức, Tin Tức Blockchain

Giám đốc phòng thí nghiệm Binance, Benjamin Rameau đã tuyên bố rằng châu Phi là mặt trận và trung tâm