Tin Tức, Tin Tức Altcoin, Tin Tức Bitcoin

Trên các báo cáo trước đó, CCN lưu ý rằng ngưỡng kháng cự 8.200 USD là ngưỡng quan trọng để